Congrés de Turisme Ornitològic

Congrés
de TURISME ORNITOLÒGIC
birding congress

català

congrés de turisme ornitològic
què és

El Congrés de Turisme Ornitològic cerca ser un espai pels experts, estudiants i interessats en el turisme ornitològic en particular, el bioturisme en general i la conservació de la natura mitjançant el turisme. Un temps de trobada per parlar d’ocells i presentar avenços, programes, equipaments i indrets del món.

El Congrés vol acostar les experiències i els grans experts del món als professionals però també als emprenedors. Tot plegat a les terres de Lleida, una de les millors contrades d’Europa per a l’observació d’ocells.

english

birding
congress

What is

The Birding Congress seeks to be a space for experts, students and those interested in birding in particular, biotourism in general and nature conservation through tourism. A meeting time to talk about birds and present advances, programs, equipment and places in the world.
The Congress wants to bring the experiences and great experts of the world closer to professionals but also to entrepreneurs. All this in the lands of Lleida, one of the best areas in Europe for birdwatching.

castellano

congreso de turismo ornitológico
que es

El Congreso de Turismo Ornitológico busca ser un espacio para los expertos, estudiantes e interesados en el turismo ornitológico en particular, el bioturismo en general y la conservación de la naturaleza mediante el turismo. Un tiempo de encuentro para hablar de aves y presentar avances, programas, equipamientos y lugares del mundo.
El Congreso quiere acercar las experiencias y grandes expertos del mundo a los profesionales pero también a los emprendedores. Todo ello en las tierras de Lleida, una de las mejores áreas de Europa para la observación de aves.