Lleida (Catalonia)

Abril 15-28

PROGRAMA

2023

PROGRAM

15

El dia 15 serem a Barcelona per rebre els nostres convidats internacionals, becats i voluntaris de d’altres països. Farem via cap a Lleida on ens esperaran els voluntaris lleidatans.

El día 15 estaremos en Barcelona para recibir a nuestros invitados internacionales, becados y voluntarios de otros países. De allá iremos hacia Lleida donde nos esperarán los voluntarios leridanos.

On the 15th we will be in Barcelona to receive our international guests, scholarship holders and volunteers from other countries. From there we will go to Lleida where the Lleida volunteers will wait for us.

16

El 16 d’abril comença el Birding Congress i de la millor manera, amb una demostració de birding científic, mitjançat l’anellatge d’ocells i d’educació ambiental a través dels ocells. Tot plegat en un indret preciós, la Reserva Natural d’Utxesa, a Torres de Segre.

El 16 de abril comienza el Birding Congress y de la mejor manera, con una demostración de birding científico, mediante el anillamiento de aves y de educación ambiental a través de los pájaros. Todo ello en un lugar precioso, la Reserva Natural de Utxesa, en Torres de Segre.

The Birding Congress begins on April 16 and in the best way, with a demonstration of scientific birding, through bird ringing and environmental education through birds. All this in a beautiful place, the Utxesa Nature Reserve, in Torres de Segre.

17

El 17 d’abril és el Birding Fòrum. Una jornada organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida amb grans experts, professionals i emprenedors.
Particularment emblemàtica per que el maig de 1997 es va fer el primer Birding Fòrum del país també a les terres de Lleida. Aviat us enllaçarem amb l’extens programa.

El 17 de abril es el Birding Forum. Una jornada organizada por el Patronato de Turismo de la Diputació de Lleida con grandes expertos, profesionales y emprendedores.
Particularmente emblemática porque en mayo de 1997 se hizo el primer Birding Forum del país también en tierras de Lleida. Pronto te enlazaremos con el extenso programa

April 17 is the Birding Forum. A day organized by the Tourist Board of the Diputació de Lleida with great experts, professionals and entrepreneurs.
Particularly emblematic because in May 1997 the first Birding Forum in the country was also held in Lleida. Soon we will link you to the extensive program.

18

El 18 d’abril i per cloure els dies centrals del Congrés de Turisme Ornitològic a Lleida el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ens mostrarà, al camp, exemples reeixits.

El 18 de abril y para cerrar los días centrales del Congreso de Turismo Ornitológico en Lleida, el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida nos mostrará, en el campo, ejemplos exitosos.

On April 18 and to close the central days of the Birding Congress in Lleida, the Lleida Provincial Council Tourist Board will show us, in the field, successful examples.

19

El 19 d’abril convidats internacionals en línia amb l’equip del Birding Congress reflexionarem les vies per ajudar des d’Europa en projectes d’estudi i conservació d’aus a l’Àfrica i el Neotròpic.

El 19 de abril invitados internacionales en línea junto al equipo del Birding Congress reflexionaremos las vías para poder ayudar desde Europa en proyectos de estudio y conservación de aves en África y el Neotrópico.

On April 19, international guests online together with the Birding Congress team will reflect on ways to help from Europe in bird study and conservation projects in Africa and the Neotropics.

20-21

El 20 i el 21 d’abril són els dies centrals del nostre curs de Birding Científic i Gestió de Bird Observatories. Grans experts ens obriran a totes les oportunitats d’aquest birding que contribueix a l’estudi i la conservació de les aus i llurs hàbitats.

El 20 y 21 de abril son los días centrales de nuestro curso de Birding Científico y Gestión de Bird Observatories. Grandes expertos nos abrirán a todas las oportunidades de este birding que contribuye al estudio y conservación de las aves y sus hábitats.

April 20 and 21 are the main days of our Scientific Birding and Bird Observatory Management course. Great experts will open us up to all the opportunities of this birding that contributes to the study and conservation of birds and their habitats.

22

Per practicar allò que s’ha après a la UB el dia 22 tindrem una sessió d’anellatge d’ocells i de control d’espècies bioindicadores (aus, papallones i plantes).

Para practicar lo aprendido en la UB el día 22 tendremos una sesión de anillamiento de aves y de control de especies bioindicadoras (aves, mariposas y plantas).

To practice what we have learned at the UB on the 22nd we will have a session on bird ringing and control of bioindicator species (birds, butterflies and plants).

23

 I el dia més bonic de l’any, Sant Jordi, serà ben especial: ruta de birding per la Mediterrània a Barcelona i després a gaudir de la diada de la rosa i el llibre.

Y el día más bonito del año, San Jorge, será muy especial: ruta de birding por el Mediterráneo en Barcelona y después a disfrutar del día de la rosa y el libro.

And the most beautiful day of the year, Saint George, it will be very special: a birding route through the Mediterranean in Barcelona and then to enjoy the day of the rose and the book.

24-25

El 24 i 25 d’abril farem ruta pels Pirineus de Lleida. Observant ocells d’alta muntanya i coneixent l’excel·lent oferta d’aguaits de fotografia d’ocells. Capdavantera a Europa.

El 24 y 25 de abril haremos ruta por los Pirineos de Lleida. Observando aves de alta montaña y conociendo la excelente oferta de acechos de fotografía de pájaros. Líder en Europa.

On April 24 and 25 we will make a route through the Lleida Pyrenees. Observing high mountain birds and knowing the excellent offer of bird photography hides. Leader in Europe.

26-27

El 26 i 27 d’abril anirem al Delta de l’Ebre a gaudir de munions d’ocells i per conèixer models de gestió reeixida.

El 26 y 27 de abril iremos al Delta del Ebro a disfrutar de multitudes de aves y para conocer modelos de gestión exitosa.

On April 26 and 27 we will go to the Ebro Delta to enjoy multitudes of birds and to learn about successful management models.

28

El 28 d’abril a la UAB finalitza el Birding Congress Acadèmic. Tindrem conferències de cloenda, nous projectes de birding i un taller de gestió d’hotels per al birding.

El 28 de abril en la UAB finaliza el Birding Congress Académico. Tendremos conferencias de clausura, nuevos proyectos de birding y un taller de gestión de hoteles para birding.

On April 28 at the UAB the Academic Birding Congress ends. We will have closing conferences, new birding projects and a hotel management workshop for birding.

29

El 29 d’abril a Barcelona ens acomiadarem dels nostres convidats internacionals.

El 29 de abril en Barcelona nos despediremos de nuestros invitados internacionales.

On April 29 in Barcelona we will say goodbye to our international guests.

Organitza

© BirdingCongress 2023