Lleida (Catalonia)

2023. El resum

Seguint el compromís que vàrem anunciar al Palau de Congressos de Lleida el 2022, vàrem preparar el Birding Congress 2023 en tota la seva dimensió. Van ser mesos de preparatius que van dur a:

 • Dues setmanes d´activitats
 • Jornades de treball a la plana de Lleida i als Pirineus però també al Delta de l’Ebre i Barcelona
 • Presència de ponents nacionals i internacionals
 • Beques per a participants no pertanyents a la UE
 • Contacte in situ amb les iniciatives dels empresaris del territori i activitats pioneres
 • Implicació d’ajuntaments, entitats i empreses que fomenten el birding
 • Cursos de birding pioners a Europa i internacionalment
 • Inici de projectes de cooperació internacional
 • Presència a les principals birdfairs del món

Siguiendo el compromiso que anunciamos en el Palacio de Congresos de Lleida en 2022 preparamos el Birding Congress de 2023 en toda su dimensión. Fueron meses de preparativos que desembocaron en:

 • Dos semanas de actividades
 • Jornadas de trabajo en las llanuras de Lleida y en los Pirineos pero también en el Delta del Ebro y Barcelona
 • Presencia de ponentes nacionales e internacionales
 • Becas para participantes extracomunitarios
 • Contacto in situ con las iniciativas de los emprendedores del territorio y actividades pioneras
 • Implicación de ayuntamientos, entidades y empresas que promueven el birding
 • Cursos de birding pioneros en Europa y a nivel internacional
 • Inicio de proyectos de cooperación internacional
 • Presencia en las principales birdfairs del mundo

Following the commitment that we announced at the Lleida Congress Palace in 2022, we prepare the 2023 Birding Congress in all its dimensions. There were months of preparations that led to:

 • Two weeks of activities
 • Work days in the plains of Lleida and in the Pyrenees but also in the Ebro Delta and Barcelona
 • Presence of national and international speakers
 • Scholarships for non-EU participants
 • Contact in situ with the initiatives of the entrepreneurs of the territory and pioneering activities
 • Involvement of town halls, entities and companies that promote birding
 • Pioneer birding courses in Europe and internationally
 • Start of international cooperation projects
 • Presence in the main birdfairs in the world

Amb una impecable organització l’amfitrió del primer cap de setmana va ser l’Ajuntament de Torres de Segre (Lleida) i el seu programa de Natura i Turisme. La reserva natural d’Utxesa fou el marc incomparable. Vàrem gaudir d’una jornada d’anellatge i d’educació ambiental mitjançant les aus. L’encarregat fou ni més ni menys que el gran comunicador en ornitologia, Abel Julien.

Con una impecable organización el anfitrión del primer fin de semana fue el Ayuntamiento de Torres de Segre (Lleida) y su programa de Natura i Turisme. La reserva natural de Utxesa fue el marco incomparable. Disfrutamos de una jornada de anillamiento y de educación ambiental mediante las aves. El encargado fue nada menos que el gran comunicador en ornitología, Abel Julien.

With impeccable organization, the host of the first weekend was the Torres de Segre Town Council (Lleida) and its Nature and Tourism programme. The Utxesa nature reserve was the incomparable setting. We enjoyed a day of bird ringing and environmental education through birds. The person in charge was none other than the great communicator in ornithology, Abel Julien.

Com va recordar reiteradament el director executiu de l’Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent, el maig de 1997 vàrem organitzar el primer Birding Fòrum del país i enguany ha estat el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida qui ha pres el testimoni i ha portat a terme una nova edició. Una jornada edificant de propostes i reflexions al Parc Agrobiotech de Lleida amb excel·lents representants del birding i el bioturisme.

Como recordó reiteradamente el director ejecutivo de la Agencia Catalana de Turismo, Patrick Torrent, en mayo de 1997 organizamos el primer Birding Forum del país y este año ha sido el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida quien ha tomado el testigo y ha llevado a cabo una nueva edición. Una jornada edificante de propuestas y reflexiones en el Parque Agrobiotech de Lleida con excelentes representantes del birding y el bioturismo.

As the executive director of the Catalan Tourism Agency, Patrick Torrent, repeatedly recalled, in May 1997 we organized the first Birding Forum in the country and this year it has been the Tourist Board of the Lleida Provincial Council who has taken the baton and led out a new edition. An edifying day of proposals and reflections in the Agrobiotech Park of Lleida with excellent representatives of birding and biotourism.

Els ajuntaments de Torres de Segre i de Camarasa van ser els nostres anfitrions. A Torres de Segre es van allotjar el primer cap de setmana els nostres convidats i a ambdós municipis van gaudir de l’excel·lent cuina. Gràcies! En la ruta per conèixer de primera ma els projectes pioners vàrem recabar, com no podia ser d’altra manera, al Bushcraft Montsec, a Camarasa. Una mostra de que al món del bioturisme hi ha força camins que aprofitar i gaudir.

Los ayuntamientos de Torres de Segre y Camarasa fueron nuestros anfitriones. En Torres de Segre se alojaron el primer fin de semana nuestros invitados y en ambos disfrutaron de la excelente cocina. ¡Gracias! En la ruta para conocer de primera mano los proyectos pioneros recabamos, como no podía ser de otra manera, en el Bushcraft Montsec, en Camarasa. Una muestra de que en el mundo del bioturismo hay todavía muchos caminos que aprovechar y disfrutar.

The town councils of Torres de Segre and Camarasa were our hosts. Our guests stayed in Torres de Segre for the first weekend and both enjoyed the excellent cuisine. Thanks! On the route to get to know the pioneering projects first hand, we met, as could not be otherwise, at Bushcraft Montsec, in Camarasa. A sign that in the world of biotourism there are many paths to take advantage of and enjoy.

el montsec

Paleobirding

Paleornithology Traveling through Lleida between the plain and the Pyrenees implies going through the foothills that have given us the most paleontological treasures, some of them the first flying birds. In the Montsec quarries, and in this case in the Meià quarry, a chick was found with its skull and teeth in its mouth. The Noguerornis gonzalezi (Enantiornites). From 130 million years ago. Of the Enantiornites, the oldest known fossils date from the Lower Cretaceous of Catalonia (Noguerornis) and China (Eoenantiornis) and the latest ones are found in strata of the Upper Cretaceous of North and South America (Avisaurus). The enantiornites were more advanced than archeopteryx but more primitive than modern birds (Neornithes). As a curiosity, at present they have already been found in the world of the order of 30 species (many under discussion) but there were already species the size of a sparrow.

Paleornitologia

Recórrer Lleida entre la plana i els Pirineus implica passar pels tremps que ens han donat més tresors paleontològics, alguns d’ells els primers ocells voladors. A les pedreres del Montsec i en aquest cas a la de Meià, es va trobar un poll que exhibeix el crani i dents a la boca. El Noguerornis gonzalezi (Enantiornites). De fa 130 milions d’anys. Dels Enantiornites els fòssils més antics que es coneixen daten del Cretaci inferior de Catalunya (Noguerornis) i Xina (Eoenantiornis) i els últims es troben en estrats del Cretaci Superior de Nord i Sud d'Amèrica (Avisaurus). Els enantiornites eren més avançats que arqueòpterix però més primitius que les aus modernes (Neornithes). Com a curiositat hores d’ara ja s’han trobat al món de l’ordre de 30 espècies (força d’elles en discussió) però ja n’hi havia de la mida d’un pardal.

Paleornitología

Recorrer Lleida entre el llano y los Pirineos implica pasar por las estribaciones que nos han dado más tesoros paleontológicos, algunos de ellos los primeros pájaros voladores. En las canteras del Montsec y en este caso en la de Meià, se encontró un polluelo que exhibe el cráneo y dientes en la boca. El Noguerornis gonzalezi (Enantiornites). De hace 130 millones de años. De los Enantiornites los fósiles más antiguos que se conocen datan del Cretáceo inferior de Cataluña (Noguerornis) y China (Eoenantiornis) y los últimos se encuentran en estratos del Cretáceo Superior de Norte y Sur de América (Avisaurus). Los enantiornitas eran más avanzados que arqueópterix pero más primitivos que las aves modernas (Neornithes). Como curiosidad en la actualidad ya se han encontrado en el mundo del orden de 30 especies (muchas en discusión) pero ya había especies del tamaño de un gorrión.

Salardú (Naut Aran) fou la vila que ens va rebre als Pirineus, on vàrem conèixer els cursos de birding científic que es desenvolupen entre la Val d’Aran i el Pallars Sobirà. No podia fallar l’observació d’ocells d’alta muntanya. I d’allà al Delta de l’Ebre, la millor demostració d’una de les millors rutes hot spot d’Europa.
Mentrestant la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Estació Biològica del Seguiment del Canvi Global rebien les classes presencials i les pràctiques dels nostres alumnes. Amb una oferta que va portar a alguns d’ells a conèixer i practicar en programes com el Piccole Isole.

Salardú (Naut Aran) fue la villa que nos recibió en los Pirineos, donde conocimos los cursos de birding científico que se desarrollan entre la Val d’Aran y el Pallars Sobirà. No podía faltar la observación de aves de alta montaña. Y de allí al Delta del Ebro, la mejor demostración de una de las mejores rutas hot spot de Europa.
Mientras, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Estación Biológica del Seguimiento del Cambio Global recibían las clases presenciales y las prácticas de nuestros alumnos. Con una oferta que llevó a algunos a conocer y practicar en programas como el Piccole Isole.

Salardú (Naut Aran) was the town that welcomed us in the Pyrenees, where we learned about the scientific birding courses that take place between the Val d’Aran and Pallars Sobirà. The observation of high mountain birds could not be missed. And from there to the Ebro Delta, the best demonstration of one of the best hot spot routes in Europe.
Meanwhile, the University of Barcelona, the Autonomous University of Barcelona and the Biological Station for Monitoring Global Change received face-to-face classes and internships from our students. With an offer that led some to meet and practice in programs such as the Piccole Isole.

I com no podia ser menys, els nostres convidats d’altres països d’Europa i Amèrica també van tenir la sort de poder gaudir de la diada de Sant Jordi (23 d’abril) a Barcelona i de passar aquell cap de setmana en un vaixell a la Mediterrània. L’essència, sens dubte, de viatjar a les nostres latituds a la primavera.
Si vols participar al Birding Congress 2024 i sol·licitar la teva beca, ara és el moment: info@birdingcongress.com

Y como no podía ser menos nuestros invitados de otros países de Europa y América también tuvieron la fortuna de poder disfrutar del día de Sant Jordi (23 de abril) en Barcelona y de pasar ese fin de semana en un barco en el Mediterráneo. La esencia, sin duda, de viajar a nuestras latitudes en primavera.
Si quieres participar en el Birding Congress de 2024 y solicitar tu beca ahora es el momento: info@birdingcongress.com

And as it could not be less, our guests from other countries in Europe and America were also fortunate to be able to enjoy Saint Georges day (April 23) in Barcelona and to spend that weekend on a ship in the Mediterranean. The essence, without a doubt, of traveling to our latitudes in spring.
If you want to participate in the 2024 Birding Congress and apply for your scholarship now is the time: info@birdingcongress.com

© BirdingCongress 2023